ReadyPlanet.com
dot


                     

      

ยันต์มหาสะท้อน หลังยันต์กันเสื่อม  

       เป็นยันต์คุ้มครองป้องกันสาตราวุธ คุณไสย์ และโรคภัยต่างๆ เป็นมหาสะท้อนแก่ผู้กระทำยำยี ตำราเดิมเป็นแผ่นใบลานทองคำค้นพบจากซากสถูปเจดีย์ มีอักขระขอมเพียง ๙ ตัว บูรพจารย์ผู้ค้นพบนำมาจารลงแผ่นโลหะ บริกรรมคาถาตามอักขระนั้น ไตรมาสถ์หนึ่งจึงพบเห็นคุณวิเศษมากมาย ทางคุ้มครองและกำหราบศัตรูผู้คิดร้าย ต่อมาอาตมาได้พบตำราโบราณมีข้อความต่อเนื่องกัน เป็นวิชาของหลวงปู่เทศ วัดสระทะเล นครรสวรรค์ มีความเห็นโดยรวมว่าควรอนุรักษ์ไว้จึงทำเป็นครั้งแรกปี    พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อแจกสายกฐินและบางส่วนได้ออกจำหน่าย และได้เห็นประจักษ์ในบารมีธิคุณ อิทธิฤทธิ์แห่งบูรพจารย์ดั่งเดิมมากมาย แต่เป็นภัยอย่างมหันต์สำหรับผู้นำไปทดลอง ในลักษณะลบหลู่จึงหยุดเขียนไประยะหนึ่ง แต่จะเขียนให้ลูกศิษย์เป็นลายบุคคลเท่านั้น โดยได้เสริมยันต์กันเสื่อมไว้ด้านหลัง เพื่อให้มีอำนาจคุ้มครองมากขึ้นแม้ตกอยู่ในสถานที่ อัปมงคล             หน้า 1/1
1
[Go to top]ขออนุโมทนาทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม